Kontrollansvarig - anmälan

LÄS MER

Den kontrollansvarige

 
Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför
den åtgärd som ska kontrolleras.
 
Om det finns flera kontrollansvariga ska byggherren se till att någon av dem samordnar
de kontrollansvarigas uppgifter.
 

Den kontrollansvarige ska

1.biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt PBL (2010:900) 10 kap 6 § och
 
2.i fråga om rivningsplan, biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall
 
3.se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs
 
4.vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 3 (ovan) informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden
 
5.närvara vid
  • tekniska samråd,
  • besiktningar och andra kontroller samt
  • byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 
6.dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet
 
7.avge ett yttrande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
 
8.Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden

Frågor om e-tjänsten

Götene kommun, bygglovsnämden
miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se