Ajourhållning av lägenhetsregister

LÄS MER

Instruktion till ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret

Blanketten ska fyllas i och skickas till kommunen senast en månad efter
färdigställandet. Använd en blankett per adress. Om en blankett inte räcker
använd flera blanketter som sammanfogas per adress.
 
Färdigställt anses huset vara när lägenheterna är klara att
tas i bruk. Om inflyttning skett i lägenheten redan innan alla
byggnadsarbeten är klara ska huset anses färdigställt när
inflyttningen sker.
 
Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och
beslutas sedan av kommunen. Finns bara en bostadslägenhet
på adressen ska inte lägenhetsnummer sättas.
 
Lägenhetsnumret består av fyra siffror varav de två
första anger våningsplan och de två sista bostadslägenhetens
läge inom våningsplanet. Numreringen av
våningsplan börjar med 10 på entréplanet och fortsätter
uppåt med 11, 12 osv. Våningsplanen under entréplan
numreras nedåt med 09, 08 osv. Numreringen
inom ett våningsplan börjar, när man kommer till
våningsplanet nerifrån, med 01 vid den bostadslägenhet
som ligger till vänster om trappan och fortsätter
medsols dvs. från vänster till höger. Lägenhetsnummer
ska reserveras för lokaler och andra utrymmen på
våningsplanet om dessa kan byggas om till bostadslägenheter.
Mer om hur man sätter lägenhetsnummer
finns på Lantmäteriets hemsida
www.lantmateriet.se.
 
För varje bostadslägenhet i huset ska bostadsarean
(boarean) anges liksom antalet rum. I övriga rutor markeras
med ett "x" det som är tillämpligt för lägenheten.
 
Med ett rum avses ett utrymme som har en golvyta av
minst sju kvadratmeter och har direkt dagsljus. Som rum
räknas inte kök, kokvrå, kokskåp eller hygienutrymme.
 
Med ett kök avses ett för matlagning avsett utrymme som
har en golvyta av minst sju kvadratmeter (bänkar, skåp och
liknande inräknat) och har direkt eller indirekt dagsljus.
Som kök räknas även kokvrå med matrum om utrymmena
tillsammans har en golvyta av minst sju kvadratmeter och
har direkt eller indirekt dagsljus.
 
Med en kokvrå avses ett för matlagning avsett utrymme
som har en golvyta mindre än sju kvadratmeter (bänkar,
skåp och liknande inräknat), men är så stort att en person
kan vistas däri. Om utrymmet för matlagning har en golvyta
av minst sju kvadratmeter räknas det som kokvrå om
det saknar direkt eller indirekt dagsljus.
 
Med ett kokskåp avses inredning för matlagning med
tillgång till vatten, avlopp och kylskåp. Även så kallad
Trinett räknas som kokskåp.
 
Med en specialbostad för äldre eller funktionshindrade
avses en bostad som både är varaktigt förbehållen äldre
personer eller personer med funktionshinder och där boendet
alltid är förenat med service, stöd och/eller personlig
omvårdnad.
 
Med en studentbostad avses en bostad som är varaktigt
förbehållen studerande vid universitet eller högskola.
 
Med övrig specialbostad avses annan specialbostad än för
äldre eller funktionshindrade och studentbostad och som är
varaktigt förbehållen vissa väl avgränsade grupper av boende.
En sådan bostad är avsedd för temporärt boende och hyrs ut
med reducerat besittningsskydd.
 
Vid ombyggnad, rivning, ändrad användning, ändring
av lägenhetsfördelningen m m inträffar det att lägenheter
utgår ur lägenhetsregistret. Dessa lägenheter identifieras
med befintligt lägenhetsnummer och anges i den nedre
delen av blanketten.
 
Lägenhetsnumret ska bestå av
fyra siffror. De två första siffrorna
anger våningsplan och de två sista
siffrorna bostadens läge inom
våningsplanet.

Frågor om e-tjänsten

Götene kommun, miljö- och bygglovsnämden
miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se