Modersmålsundervisning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Undervisning i modersmål utom nationella minoritetsspråk

Elever ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Kommunen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
  • dessa elever vill få undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare.

Undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i dessa språk om

  • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever)
  • det finns en lämplig lärare.

Ny modersmålsgrupper startas bara upp vid nytt läsår. Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

Källor: 10 kapitlet 7 §, 11 kapitlet 10 §, 12 kapitlet 7 § och 13 kapitlet 7 § skollagen och 5 kapitlet 7, 9–12 §§ skolförordningen.
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa