Förorenade område - anmälan

LÄS MER

Anmälan ska skickas in i god tid minst 6 veckor innan arbetet påbörjas. Anmälan anses som komplett och handläggningstiden på 6 veckor börjar gälla när samtliga uppgifter inklusive bilagor som efterfrågats inkommit till tillsynsmyndigheten.

Avgift för handläggning tas ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

I och med anmälan medger ni att handlingar i ärendet kan komma att registreras i EBH-databasen över potentiellt förorenade områden hos Länsstyrelsen.

När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.