Övriga byggärenden - anmälan

LÄS MER

Anvisningar och förklaringar


Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats eller annat överenskommits
med kommunens byggnadsnämnd.
 
Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen av bygglovet.
 
OBS! Glöm inte att underteckna ansökan!
 
Blanketten består till stor del av kryssrutor. Endast ett kryss skall markeras i varje stycke. Om flera alternativ är möjliga markera det som överväger. Om oklarhet råder om detta kan förtydliganden göras i rutan längst ner på blanketten.
 
Tvåbostadshus är ett friliggande bostadshus med två bostadslägenheter antingen belägna i skilda plan eller bredvid varandra och i det senare fallet med gemensam ingång från det fria.
 
Fritidshus är ett hus med planerade huvudsaklig användning för fritidsboende.
 
Flerbostadshus (hyreshus) är den sammanfattande benämningen på bostadshus med tre eller flera bostadslägenheter. Hit räknas även sammanbyggda tvåbostadshus.
 
Studentbostadshus är avsett att vara varaktigt förbehållet studerande vid universitet eller högskola
 
Hus för äldre eller funktionshindrade är bostad avsedd för äldre och för personer med funktionshinder där boendet är förenat med service, stöd och/eller personlig omvårdnad.
 
Annat specialbostadshus avser hus för annat ändamål än hus för äldre eller funktionshindrade och studentbostad. Dessa bostäder är avsedda för temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd.
 
Komplementbostadshus/komplementbyggnad på högst 25 kvm, s k Attefallshus.
 
Tillbyggnad: En- eller tvåbostadshus med högst 15 kvm som även kan förses med högst två takkupor.
 
Areauppgifter: Se särskilda skisser sidan 4 som visar hur dessa beräknas.
 
Upplåtelseform redovisar hur lägenhetsinnehavarna disponerar lägenheterna och indelas i hyresrätt, bostadsrätt samt äganderätt.
 
Rivningsorsak kan vara t.ex. nybyggnad av bostäder, brand, uthyrningssvårigheter m.m.
 
Vid behov kan beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden skrivas på baksidan eller på särskilt papper.
 
Sökanden är den som undertecknar blanketten och till vilken kommunens faktura för bygglovet kommer att ställas.
 
Kontaktperson: Med kontaktperson avses den person som kan lämna kompletterande uppgifter om detta ärende.
 
Fastighetsägare: Samtliga fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, t ex arrendator, servitutshavare.
 
Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.
 
Annat beskrivs kort, och kan förtydligas i rutan längst ner på blanketten.
 
Byggnad: Här anges vilken typ av byggnad ansökan avser.
 
Enbostadshus är ett friliggande bostadshus med en bostadslägenhet.
 
Enbostadshus i grupp utgör minst två friliggande enbostadshus som är avsedda att försäljas, hyras ut eller upplåtas med bostadsrätt.
 
Ombyggnad: Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsad del av byggnaden påtagligt förnyas.
 
Radhus är tre eller flera direkt sammanbyggda enbostadshus.
 
Kedjehus är två eller flera med varandra via garage, förråd eller liknande sammanbyggda enbostadshus.
 
Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.
 
Underhåll: En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
 
Parhus är två direkt sammanbyggda enbostadshus med skilda ingångar från det fria.
 
Ändring av byggnad: En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
 
Ärende: Här anges det huvudsakliga ändamålet med denna ansökan.
 
Byggherre: Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads- rivnings- eller markarbeten
 

Frågor om e-tjänsten

Götene kommun, bygglovsnämden
gotene.kommun@gotene.se
0511-38 60 00